संगणक विभाग कर्मचारी

योगी श्री अरविंद गुरुकुल    07-Jun-2015

संगणक विभाग: हे आमचे मार्गदर्शक!

अनु.क्र. नाव दूरध्वनी क्र.
1 सौ. आकांक्षा पानवलकर (संगणक विभागप्रमुख) 9860492427
2 सौ. मृणाल थत्ते 9324372350
3 सौ. सोनाली जाधव 7744845510