प्राथमिक कर्मचारी

योगी श्री अरविंद गुरुकुल    07-Jun-2015

प्राथमिक विभाग: हे आमचे मार्गदर्शक!

अनु.क्र. सदस्याचे नाव दूरध्वनी क्र.
1 सौ. मंजिरी भुस्कुटे (मुख्याध्यापिका) 9930500918
2 सौ. रुपाली म्हात्रे 9370047137
3 कु. स्मिता येनगुल 7057492463
4 श्री. हेमंत पाटील 9765751839
5 सौ. प्रिया यादव 8149354915
6 श्री. योगेष सोरटे 7208345381
7 सौ. अपर्णा म्हात्रे 8605976938
8 श्री. रमेश येंदे 7798971050
9 श्री. ज्ञानेश्वर भोईर 9527151712
10 श्री. सुकेष मेहता 9158880192
11 सौ. स्नेहलता गणपते 9923644131
12 सौ. दिषा भालेराव 7208013011