प्रशासकीय कर्मचारी

योगी श्री अरविंद गुरुकुल    07-Jun-2015

कार्यालय विभाग: हे आमचे सहकारी!


अनु.क्र. नाव  
1 सौ. विपुला आपटे (कार्यालय प्रमुख) 9765420202  
2

सौ. प्राची मराठे(अंकाऊट्स विभाग)
 
 
9604664705
 3
 
 

 

SVDS (क्रीडा संकुल व तरणतलाव विभाग): हे आमचे सहकारी!
 
अनु.क्र. नाव दूरध्वनी क्र.
1 श्री. शिरीष कुलकर्णी (व्यवस्थापक) 9158880183
2 सौ. प्राची मराठे(अंकाऊट्स विभाग) 9604664705
3 श्री. सुनील भोईर (पोहणे प्रशिक्षक)  
4 श्री. संजय भोईर (पोहणे प्रशिक्षक)  
5 श्री. पांडुरंग बसरट 0251-3240759
6 श्री. राजेश खिरारी